Skip to main content

Πολιτική Απορρήτου

 

Εναρμόνιση διαδικασιών με τον Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Για κάθε Μαιλ ή άλλο μέσο που επικοινωνείτε μαζί μας:
Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας και στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), με το παρόν e-mail μας παρέχετε ρητά τη συγκατάθεσή σας στη λήψη και διαβίβαση σε συνεργάτες μας (ακόμη και εκτός ΕΕ (non adequate Countries) όταν απαιτείται), προσωπικών δεδομένων που μας έχετε διαθέσει για την υλοποίηση της ταξιδιωτικής υπηρεσίας που ζητήθηκε, συμπεριλαμβανομένων και ευαίσθητων ιατρικών δεδομένων, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ Αριθμός Διαβατηρίου/Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα), ακόμη και αν αυτά αφορούν ανήλικους ταξιδιώτες. Η εταιρεία μας κρατά αρχείο όσων στοιχείων απαιτούνται για την ολοκλήρωση των εμπορικών της συναλλαγών. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις σχετικές νομοθεσίες. Πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο εντεταλμένο προσωπικό της εταιρείας.
Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας παρακάτω.

Harmonize Procedures with EU’s Privacy Policy (GDPR)

For every mail or other means that you use to correspond with us:
Following our communication and in the context of the implementation of the European Privacy Policy (GDPR), this email expressly gives us your consent to receive, process and provide, as necessary, to our partners (even outside EU (non adequate Countries) if needed) personal data you have given us, in order to implement the travel service you requested, including sensitive medical data, in any possible way (e.g. x Passport Number / Identity Card Number, date of birth, nationality), even if they concern minors. Our company keeps a record of what is required to complete its trading transactions. The data will be kept for as long as required by the relevant laws. Only authorized personnel of the company have access to them. 
You can learn more about our Company's Privacy Policy below

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αρχική Δήλωση της Εταιρίας: το Taxidevo.gr ΔΕΝ επεξεργάζεται ή μοιράζεται ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα καμμίας μορφής απο την ίδρυση του το 1999. (Δεν χρησιμοποιεί ούτε newsletter.) Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται απο εσάς είναι τα απολύτως απαραίτητα για να επικοινωνούμε μαζί σας και να παρέχουμε ταξιδιωτικές υπηρεσίες που εσείς ζητήσατε από εμάς ως μεσάζοντες, και απαιτούνται από τις Αεροπορικές και Ακτοπλοικές εταιρίες, Ξενοδοχεία, Διοργανωτες Εκδρομών, Πρεσβείες, κλπ. (π.χ. τηλέφωνα, μαιλ, διεύθυνση για τις αποδείξεις, φωτοτυπίες διαβατηρίων κλπ.)

Καλώς ήρθατε στην ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΙ ΕΕ ( TAXIDEVO.GR) . Θέλουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με δέσμευση στην προστασία και το σεβασμό της ιδιωτικότητάς σας. Για λόγους που υπηρετούν την παρούσα ενημέρωση, θα αναφερόμαστε εδώ ως « Οργανισμός».

Με την παρούσα πολιτική σας γνωστοποιούμε τον τρόπο που συγκεντρώνουμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 679/2016 ). Παράλληλα, περιγράφουμε τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και τα μέτρα προστασίας του απορρήτου σας.

Η Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει το πως τα προσωπικά δεδομένα συγκεντρώνονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, προκειμένου να εναρμονιστούν με την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας και το νόμο. Επίσης, επιβεβαιώνει πως η ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΙ ΕΕ ( TAXIDEVO.GR) εναρμονίζεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016

 • Προστατεύει τα δικαιώματα του προσωπικού, των πελατών και των συνεργατών της
 • Είναι διαυγής αναφορικά με το πως τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα
 • Προστατεύεται από πιθανούς κινδύνους παραβίασης δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση.

ΤΙ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ

Προκειμένου να προβούμε στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν είναι αναγκαία η ύπαρξη συγκεκριμένης νόμιμης βάσης.

Ο Οργανισμός τηρεί κι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια εκτέλεσης συμβατικών υποχρεώσεών του, όπως προβλέπει ο νόμος ( άρθρο 6 ΓΚΠΔ παρ.1) αλλά και για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων των υποκειμένων των προαναφερόμενων προσωπικών δεδομένων.

Προκειμένου ο Οργανισμός να είναι εναρμονισμένος με το νόμο, ενόσω τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ηλεκτρονικά ή έγχαρτα αρχεία ) χρειάζεται να ακολουθούνται ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες είναι

 • το να το πράττει με νόμιμη αιτία,
 • για ορισμένο σκοπό,
 • με ακρίβεια και με τήρηση μόνο των απαραίτητων στοιχείων.
 • Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και επικαιροποιημένα,
 • σύμφωνα με τα δικαιώματα του υποκειμένου,
 • τηρούμενα μόνο για το χρόνο που είναι απαραίτητος και προστατευμένα με κατάλληλους τεχνικούς και οργανωτικούς τρόπους.
 • Σε περίπτωση, δε, διαβίβασής τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή πρέπει να γίνεται σύννομα.

 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

 • Ο Οργανισμός συλλέγει στην περίπτωση που είστε φυσικό πρόσωπο :To όνομα, το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας, ενίοτε την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής σας. Επίσης, λεπτομέρειες που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση τόσο του επιχειρηματικού σκοπού του Οργανισμού όσο και των συμβατικών σχέσεων αλλά και των πρακτικών μάρκετινγκ του Οργανισμού.
 • Σε περίπτωση επικοινωνίας μαζί σας και αντίστροφα, θα κρατήσουμε αρχείο με στοιχεία αυτής της επικοινωνίας. Πιθανόν και το περιεχόμενο δικών σας κρίσεων για τρίτους.

 • ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ( CCTV) Η επιχείρηση ΔΕΝ τηρεί κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης τηλεόρασης ( CCTV), βασισμένο σε ήδη εγκατεστημένες κάμερες για την πρόληψη ποινικά κολάσιμης δραστηριότητας που αφορά σε πρόσωπα και εγκαταστάσεις. Η εικόνα, που αφορά τα πρόσωπα και τη δραστηριότητά τους παραμένει στο αρχείο για βραχύ χρονικό διάστημα και, σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπει ο νόμος ( Άρθρα 3 και 6 Οδηγίας 1/2011 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα )

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμός συγκεντρώνει κι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν για τους εξής λόγους:

 • Για την εναρμόνισή μας με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως ο ΓΚΠΔ 679/2016)
 • Για να μπορούμε να εκπληρώνουμε υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τη θέση σας ως πελάτη ή ως συνεργάτη αλλά και από τη θέση μας ως εργοδότη στα πλαίσια συμβάσεως.
 • Για σκοπούς που σχετίζονται με την ασφάλεια προσώπων, εγκαταστάσεων, περιουσιακών στοιχείων αλλά και υλικού που σχετίζεται με τον Οργανισμό
 • Για τη διαχείριση των επικοινωνιών του Οργανισμού

ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

Προκειμένου να προβούμε σε σύναψη μιας σύμβασης μαζί σας και για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή αλλά και για την άσκηση δικαιωμάτων μας, ναι είστε υποχρεωμένοι να μας δώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν όχι, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να συμβληθούμε μαζί σας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ( είτε ως εργοδότης, είτε ως πάροχος υπηρεσίας είτε ως προμηθευτής ).

       ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμός μπορεί να τηρεί τα δεδομένα σας για κάποια χρόνια μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης μαζί σας. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να υποχρεούται από το νόμο. Οι οικονομικής φύσεως πληροφορίες που σας αφορούν, τηρούνται στο αρχείο μας για μια πενταετία     ( 5 έτη ).

      

 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δεν έχουν αξία για τον Οργανισμό τα προσωπικά δεδομένα, παρά μόνο στην περίπτωση που γίνεται χρήση αυτών. Επομένως, ο κίνδυνος για τα προσωπικά δεδομένα υφίσταται όταν γίνεται επεξεργασία αυτών και μπορεί να περιλαμβάνει την απώλεια, την καταστροφή ή κλοπή τους. Ειδικότερα,

 • Οι υπάλληλοι που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα, βεβαιώνονται πως οι οθόνες των υπολογιστών τους είναι πάντα κλειδωμένες όταν δεν τους χρησιμοποιούν
 • Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαμοιράζονται με τρόπο ανεπίσημο. Συγκεκριμένα, δεν στέλνονται με μη ασφαλές ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( non-securee-mail).
 • Τα προσωπικά δεδομένα βρίσκονται μόνο στα απαραίτητα σημεία επεξεργασίας τους και όχι διασκορπισμένα σε σειρά υπολογιστών που δεν κρίνεται απαραίτητο.

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ  

Ο Οργανισμός δεν διαμοιράζεται αρχεία που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με τρίτους. Στην περίπτωση που αυτό συμβεί θα γίνεται μόνο με τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου και για λόγους που θα αναφέρονται ρητά. Ακόμα, γνωστοποιούμε προσωπικά δεδομένα στις Αρχές, όταν υπέχουμε σχετική νομική υποχρέωση και αυτό καταστεί αναγκαίο στα πλαίσια τήρησης του νόμου και για τη δημόσια ασφάλεια. Τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι κάτωθι κανόνες περιγράφουν με ποιο τρόπο και σε ποιο χώρο τα δεδομένα   ( πρέπει να ) τηρούνται. Σχετικές ερωτήσεις, να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Έτσι, δεδομένα που φυλάσσονται σε έγχαρτα αρχεία, ( πρέπει να ) φυλάσσονται σε σημείο που δεν θα μπορούν να τα δουν πρόσωπα χωρίς εξουσιοδότηση. Το ίδιο ισχύει και για αρχεία τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά, αλλά για κάποιο λόγο έχουν εκτυπωθεί. Σημαντικά σημεία είναι τα εξής:

Στην περίπτωση που τα δεδομένα φυλάσσονται με ηλεκτρονικό τρόπο , (πρέπει να ) φυλάσσονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά, από τυχαία καταστροφή και προσπάθειες υποκλοπής. Συγκεκριμένα:

 • Τα δεδομένα προστατεύονται από ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι αλλάζουν συχνά και δε γνωστοποιούνται στους υπαλλήλους που δεν είναι εντεταλμένοι.
 • Στην περίπτωση που τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε φορητά μέσα   ( όπως σε δίσκους CD, για παράδειγμα ), αυτά φυλάσσονται με ασφάλεια όταν δε χρησιμοποιούνται
 • Όλοι οι εξυπηρετητές και υπολογιστές που περιέχουν δεδομένα προστατεύονται από εγκεκριμένο υπολογιστικό πρόγραμμα ( software) και πρόγραμμα προστασίας ( firewall ).
 • Οι μόνοι υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική και είναι εκείνοι οι οποίοι χρειάζεται να έχουν αυτή την πρόσβαση για την επιτέλεση του εργασιακού τους καθήκοντος.
 • Κάθε δεδομένο του Οργανισμού δεν προβλέπεται να γίνεται αντικείμενο διαμοιρασμού χωρίς εξουσιοδότηση.
 • Ο Οργανισμός παρέχει εκπαίδευση σε όλους τους εργαζομένους, με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις ευθύνες τους όταν χειρίζονται προσωπικά δεδομένα.
 • Οι υπάλληλοι (πρέπει να) τηρούν όλα τα δεδομένα με ασφαλή τρόπο, λαμβάνοντας ενδεδειγμένα μέτρα ακολουθώντας τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
 • Ιδιαίτερα, χρησιμοποιούνται ισχυροί κωδικοί πρόσβασης (passwords) και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους χωρίς εξουσιοδότηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Οι μόνοι υπάλληλοι που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική και είναι εκείνοι οι οποίοι χρειάζεται να έχουν αυτή την πρόσβαση για την επιτέλεση του εργασιακού τους καθήκοντος.
 • Κάθε δεδομένο του Οργανισμού δεν προβλέπεται να γίνεται αντικείμενο διαμοιρασμού χωρίς εξουσιοδότηση.
 • Ο Οργανισμός παρέχει εκπαίδευση σε όλους τους εργαζομένους, με σκοπό να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις ευθύνες τους όταν χειρίζονται προσωπικά δεδομένα.
 • Οι υπάλληλοι (πρέπει να) τηρούν όλα τα δεδομένα με ασφαλή τρόπο, λαμβάνοντας ενδεδειγμένα μέτρα ακολουθώντας τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές.
 • Ιδιαίτερα, χρησιμοποιούνται ισχυροί κωδικοί πρόσβασης (passwords) και δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους χωρίς εξουσιοδότηση.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Στην ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΙ ΕΕ ( TAXIDEVO.GR) δίνουμε μεγάλη βαρύτητα όχι μόνο στο να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα αλλά και στον τρόπο που μπορείτε αυτά να τα ασκείτε. Συνεπώς, έχετε :

 • Δικαίωμα να γνωρίζετε αν τηρούμε ή/και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα. Αυτό το δικαίωμά σας πηγάζει από το άρθρο 15 ΓΚΠΔ 679/2016. Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας και το πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά.
 • Δικαίωμα να μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. Από τη στιγμή που μπορείτε να αποδείξετε πως τα δεδομένα που τηρούμε και σας αφορούν χρειάζονται διόρθωση, μπορείτε να την αιτηθείτε στον Οργανισμό.
 • Δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή στη διαγραφή των δεδομένων σας. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον Οργανισμό είτε τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε είτεκαιτη διαγραφή τους .Το αίτημά σαςμπορεί να γίνει δεκτό αμέσως, αρκεί να μην αντιβαίνει στο νόμο ή σε υποχρέωση του Οργανισμού που απορρέει από αυτόν.
 • Δικαίωμα αντίρρησης στην τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ  

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την άσκηση των ως άνω περιγραφόμενων δικαιωμάτων. Αυτό μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε αποστέλλοντας e-mail στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .Σε κάθε περίπτωση θα σας ζητηθούν στοιχεία ταυτοποίησης για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΙ ΕΕ ( TAXIDEVO.GR), καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από τη Διοίκηση στις 28/03/2019. Τέθηκε σε εφαρμογή στις 29/03/2019 και ο επόμενος έλεγχός της έχει προγραμματιστεί για την 01/02/2020.

 

 

ENGLISH VERSION

PRIVACY POLICY AND INFORMATION NOTICE ON PROCESSING OF PERSONAL DATA

We welcome you to TAXIDEVO,a TRAVEL AGENCY, based in Chalandri, Attica, Greece (101, A. Papandreou). The informationprovided here describes how TAXIDEVO, collects information about you, whether you are a member of staff, a customer or a potential customer. We value your privacy so we would like to outline the way in which your personal data is treated by our organization.

Who collects your personal data and what kind of information we use

Our company collects personal data under the GDPR (Rule 679/2016) which is the legal framework in the EU. The collected information considered personal data is the information which identifies you personally, along or combined with other information. You, probably, provide us data when you apply for a job, when you sign a work contract with us or send us the information for other reasons. In most of the above situations we will, probably, collect your e-mail address for business purposes. We may, also, collect information like your name, physical address and contact details. We do not collect such information through our website since we do not use cookies or any type of encryption of your data. The purpose of our website is, only, informative.

We do not collect sensitive information (under the meaning of article 4 GDPR) unless it is given voluntarily. We may use medical or other sensitive personal data, provided by you, to meet your needs under contractual obligations.  

Personal Data Processing- Legal Basis      

 • We process your personal data in a framework of a contract with you. That means it is used to carry out the obligations arisen by contractual obligations between us.
 • We also collect the information with respect to processing a job application.
 • Information may also be collected in order to comply with legal obligations as those are dictated by national or international law. Such obligations are usually related to accounting, tax or/and labor authorities.
 • Moreover, we collect and use your personal data in order to be effective when we deal with issues connected to your fundamental rights as an individual. Such data refers to health and safety, the applicable regulation for the technical support as well as the transfer or change of personal data related to business matters.
 • We collect your data under your explicit consent for the purposes mentioned above and for the time which is necessary for the completion of any contractual obligations between you and our organization.
 • Lastly, for the protection of goods, individuals as well as the premises, there is CCTV monitoring in operation in our facilities according to the national (Greek) law.
 • You have the right to ask the Organization to confirm if we have collected any of your personal data and the way in which it has been used, if applicable.
 • You have the right to ask for a correction or erasure of your personal data
 • You have the right to access / restrict / object to the use of your personal data, in case this data is no longer needed or it is inaccurate.
 • You have the right to withdraw any consent provided to TAXIDEVO along with the right to address a complaint to the supervisory authority.
 • We do not provide your personal information to third parties.
  • When the reason or reasons for which the personal data collected and processed, is no longer needed due to the absence of contractual reasons
  • When you withdraw your given consent

 

Your rights as a Data Subject

Under the GDPR you have specific rights, which TAXIDEVO, follows. These are listed below:

 

Transfers and duration of Personal Data in TAXIDEVO

Your personal data collected and stored in our Organization is transferred for contractual or business purposes to related companies. In case we use your data for the aforementioned reasons we will transfer it, process and store it for the duration of our relationship with you (either as member of staff, member of the board of directors, client or other). For as long as our relationship with you is valid and in order to fulfill our contractual and legal obligations, we process and store your personal data. So, the duration of the storage and processing of this data may be on a short or long term and basis and it will be used only for the purposes for which it has been collected and processed.

We may share your personal data with companies, affiliates and other entities that perform services on our behalf. We may disclose personal information, in good faith, in order to comply with the law or the judicial system. It is, also, possible to disclose personal data in order to cooperate with a government investigation, preventing a possible crime (e.g. fraud).     

We delete your personal data:

 

 

Security measures

Our precautions regarding the protection of your personal data are commercially reasonable.  Even if perfect security on the internet doesn’t exist, we follow a strict policy regarding the access to personal data by authorized employees only. The precautions and safety measures refer to physical files, containing personal data, as well.

 

How to Update, access, correct your personal information

 If you would like to access, update or correct your personal data please contact us by sending an e-mail to …………………………………………………

Please be advised that we will contact you and ask you to verify your identity. We reserve the right to modify our Privacy Policy at any time. Any changes we make to our Privacy Policy will be effective as of the date that policy is posted on our website and it will replace any prior Privacy Policy.